Facebook Cover.png

โครงการสร้างผู้ประกอบการแนวใหม่

FA165BD1-94AF-41DE-AD2B-6C36E3201A68_edited.jpg

ยุวชนคนเกษตร
เปลี่ยนชีวิต
สร้างอาชีพ
สร้างอนาคตมั่นคง

เปิดโอกาสให้เยาวชน เข้าศึกษาต่อในโครงการฯ เพื่อสร้างทักษะสำคัญ และบ่มเพาะคุณลักษณะนิสัยให้เป็น คนดี คิดเป็น ทำเป็น เตรียมพร้อมสู่เส้นทางการเป็นผู้ประกอบการแนวใหม่ (Entrepreneurship)
ผ่านกระบวนการกิจกรรมการเกษตร โดยการเรียนรู้เชิงประจักษ์ (Empirical Learnings)

นำไปสู่การดำรงชีวิตและอาชีพที่เหมาะสม

บนพื้นฐานของความถูกต้อง
พร้อมทั้งเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ในสังคมต่อไปได้อย่างยั่งยืน

ผู้ประกอบกการแนวใหม่ กับยุวชนคนเกษตร

เรียนรู้จากการลงมือทำจริง
 

ให้ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญและเกษตรกรที่มีรายได้
มากกว่า 1 ล้านบาท/ ไร่/ ปี

 

ทำการตลาด และสามารถผลิตผลส่งออกได้
มีตลาดรองรับทั้งในและต่างประเทศ

 

มีทีมรับสมัคร 25 จังหวัด

image (11).jpeg
Gardening

เรียนรู้จาก
การลงมือทำ

เรียนรู้จากการลงมือทำการเกษตรด้วยตนเอง ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากทีมงานอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญ

 

พร้อมเสริมสร้างทักษะความคิดสร้างสรรค์
การสื่อสาร ความร่วมมือในการทำงานเป็นทีม
การแก้ไขปัญหาและความพยายามอย่างไม่ท้อถอย

เมื่อจบหลักสูตร นักศึกษาสามารถคิดริเริ่มทำโครงการได้ด้วยตนเอง มีเงินทุนรายได้สะสมจากผลผลิตทางการเกษตรระหว่างที่เรียน

2020_0608_03321600.jpg

มูลนิธิ BCL

โครงการยุวชนคนเกษตร เป็นหนึ่งในโครงการของ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาผู้นำธุรกิจและชุมชน หรือ BCL ที่มีเครือข่ายผู้ประกอบการทั่วประเทศ
ทั้งนักธุรกิจ ผู้นําชุมชนและองค์กรต่าง ๆ กว่า 2,500 ท่าน

 

มูลนิธิมีเครือข่าย ผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรสาขาต่างๆ และผู้ประกอบการภาคเอกชน ที่มีความ
เชี่ยวชาญในการทำการเกษตร ตัดแต่ง  แปรรูป บรรจุ การตลาด และส่งออก มาร่วมกันจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้นักศึกษาได้เรียนรู้
จากของจริงในพื้นที่เกษตร

_edited.jpg

รายละเอียดโครงการ

นักศึกษาในโครงการ อายุ 15 - 21 ปี โดยแบ่งวุฒิเป็น 3 ระดับ:

ระดับปวช. | ปวส. | ปริญญาตรี

นักศึกษาในโครงการทุกคน จะต้องพักอาศัยอยู่ในที่พักที่ทางโครงการฯ
จัดเตรียมให้โดย ไม่ต้องจ่ายค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก และค่าอาหาร

นักศึกษาที่เรียนจบตามหลักสูตร จะได้รับเงินปันผลเป็นส่วนแบ่งจากรายได้
ของผลผลิตทางการเกษตร

39100D8A-163F-4D2C-96B5-27EE1CE96B2D_edited_edited.jpg
2020_0608_03345000_edited.jpg

วัตถุประสงค์ & แนวคิด

โครงการยุวชนคนเกษตร มุ่งเน้นสร้างผู้ประกอบการทางการเกษตรที่มีศักยภาพ พร้อมจะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงภาคเกษตรกรรมของครอบครัว ชุมชน โดยยึดหลักการเป็นคนดี คิดเป็น ทำเป็น เพื่อพัฒนาคุณภาพของสังคม

 

เราเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจศึกษา โดยเฉพาะผู้มีฐานะยากจน ได้เข้ามาเรียนรู้และพัฒนาทักษะในการทำเกษตร ตรงตามความต้องการของตลาดในและต่างประเทศ เและเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

Inside Greenhouse

BCL Team

นักธุระกิจชั้นนำรวมทั้งผู้เชี่ยวชาญและปราชญ์ทางการเกษตร ของภูมิภาคและประเทศ 

นิกร_edited.jpg

รศ.ดร. นิกร  วัฒนพนม

ประธานผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิ BCL

มาค_edited.jpg

คุณวิทวัส  วัฒนพนม

ผู้อำนวยการบริหารและพัฒนานักศึกษาของโครงการ

นฤทธิ์_edited.jpg

ดร. นฤทธิ์ คำธิศรี

ผู้อำนวยการหลักสูตรและการพัฒนาโครงการ

สมบุญ_edited.jpg

นพ. สมบูรณ์ จิระวัฒนาสมกุล

ผู้อำนวยการบริหารและการแตกตัวเพื่อขยายผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

Planting Plants

ฟาร์มของเรา

6 locations

Hands in the Soil

ลงทะเบียน
สมัครเรียน

รายละเอียดการสมัคร

Black Soil

คำถามที่พบบ่อย

FAQ

ติดต่อเรา

L_gainfriends_qr.png

LINE OA

phone-call-icon-vector-21894346_edited.jpg

092-452-0499

Facebook_icon_2013.svg.png

ยุวชนคนเกษตร