top of page
Cover Web ยุวชนคนเกษตร (1).png

สมัครเรียน

การสมัครเข้าโครงการ

อ่านข้อมูล
รายละเอียดโครงการครบถ้วน

กรอกใบสมัคร

รอติดต่อกลับ/
สัมภาษณ์พูดคุย

ยืนยันการสมัคร/
เดินทางเข้า
ศูนย์บ่มเพาะ

Anchor 1

ระดับการศึกษา

นักศึกษาในโครงการ อายุ 15 - 21 ปี โดยแบ่งวุฒิเป็น 3 ระดับ

 • ระดับปวช. (วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี)
   

 • ระดับปวส. (วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี)
   

 • ระดับปริญญาตรี (โครงการความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • ระดับปวช. : เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3) หรือเทียบเท่า
   

 • ระดับปวส. : เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับชั้นมัธยมปลาย (ม. 6) หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า   
   

 • ระดับปริญญาตรี : เป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษาตอนปลาย) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า    

    

สมัครเข้าเป็นนักศึกษาในโครงการ

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ โดยคลิกลิงค์ใบสมัครที่เป็น Google Form ด้านล่างนี้

สำหรับ ป.ตรี ให้กรอกใบสมัคร BCL ไว้ก่อนเพื่อสำรองที่นั่งรับทุนการศึกษา
และรอการประกาศจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลังจากนั้นจะได้รับลิงค์
หรือแบบฟอร์ม เพื่อกรอกเข้ามหาวิทยาลัยฯอีกครั้ง

ระดับปวช./ปวส.

ระดับป.ตรี

bottom of page