top of page
Cover Web ยุวชนคนเกษตร (1).png

รายละเอียดโครงการ

เกี่ยวกับการเรียน

1. การกำหนดภาคการศึกษาเป็นอย่างไร

 • ภาคการศึกษาและระยะเวลาการศึกษาจนสำเร็จตามหลักสูตร จะใช้ตามปฏิทินการศึกษาของสถาบันการศึกษาที่มีความร่วมมือกับโครงการ

 • ตลอดระยะเวลาการศึกษา นักศึกษาจะต้องพักอาศัยในศูนย์การเรียนรู้ที่ทางโครงการกำหนดให้ โดยสามารถลากลับบ้านได้ตามระเบียบของโครงการ (สูงสุดไม่เกินปีละสองครั้ง และไม่เกิน 10 วันต่อปีรวมวันเดินทาง)

2. กำหนดการสำหรับการเรียน และภาคการศึกษาเป็นอย่างไร

 • กระบวนการเรียนรู้เชิงประจักษ์ (Empirical Learning) เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ด้วยการใช้กิจกรรมปฏิบัติ (Active Learning) และการโค้ช (Coaching) โดยนักศึกษาจะได้ใช้เวลาเรียนรู้ พัฒนาทักษะจากการปฏิบัติจริงประมาณ 80% และเรียนรู้พัฒนาโดยผ่านกระบวนการอื่นๆ 20% (เช่น การเยี่ยมชมดูงาน การทำเวิร์คช็อป การเรียนในห้องเรียน การสะท้อนการเรียนรู้ เป็นต้น)    

 • กระบวนการเรียนการสอนแบบการใช้กิจกรรมปฏิบัติ (Active Learning) ประกอบไปด้วย 

  • Critical Thinking

  • Problem-based learning

  • Case Study

  • Team-based Learning

 • นักศึกษาจะได้เรียนรู้ และพัฒนาทั้งในด้านการเกษตร และด้านอื่นๆ ภายใต้การแนะนำ แนะแนว และการให้คำปรึกษาโดย คณาจารย์จากสถาบัน
  การศึกษาในความร่วมมือ และผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายธุรกิจในเครือข่ายของมูลนิธิฯ เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริง
  ในอาชีพที่ถูกต้องเหมาะสม

3. ค่าใช้จ่ายในการเรียนเป็นเท่าไหร่

 • นักศึกษาไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก และค่าอาหาร สำหรับค่าใช้จ่ายจำเป็นส่วนตัวจะได้รับเป็นวงเงิน 500 บาทต่อเดือนเพื่อใช้ชื้อของผ่านร้านค้าสหกรณ์ของโครงการ ตลอดระยะเวลาการเรียนจนสำเร็จการศึกษา โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะได้รับการสำรองจ่ายจากเงินในกองทุนที่มูลนิธิฯ ได้เริ่มต้น เมื่อผลผลิตทางการเกษตรสร้างรายได้ เงินดังกล่าวจะถูกนำมาคืนมูลนิธิฯ เพื่อขยายทุนให้รุ่นน้อง และจะปันผลบางส่วนให้นักศึกษาเมื่อสำเร็จการศึกษา จำนวนปันผลขึ้นอยู่กับผลประกอบการและผลงานของนักศีกษาแต่ละคน

 • นักศึกษาและผู้ปกครองจะต้องทำสัญญารับทุนการศึกษานี้ หากนักศึกษาผู้รับทุน ยุติการศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
  จะต้องคืนเงินให้แก่กองทุน ได้แก่
  1.ค่าอุปกรณ์แรกเข้า(1,000 บาท)
  2.การลงทะเบียนและค่าบำรุงการศึกษาที่สถาบันการศึกษาเรียกเก็บจากกองทุน
  3.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่นักศึกษาเบิกใช้จากสหกรณ์
  เพื่อขยายทุนให้กับรุ่นน้อง และปันผลให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา (ถ้าเรียนจบตามหลักสูตร ไม่ต้องใช้เงินคืน)

 • ทางโครงการ ไม่อนุญาตให้นักศึกษากู้เงินเรียน และไม่อนุญาตให้นักศึกษาขอเงินจากผู้ปกครอง

4. ตัวอย่างตารางเรียนแต่ละวันเป็นอย่างไร

 • ตารางเรียนของแต่ละวันจะถูกกำหนดให้เหมาะสมกับการพัฒนา แผนการเรียนรู้ งานหรือสิ่งที่นักศึกษารับผิดชอบขณะนั้น
  โดยในช่วงของการสร้างพื้นฐาน และการบ่มเพาะคุณลักษณะของผู้ประกอบการเกษตรแนวใหม่ ตารางการเรียนรู้และการทำกิจกรรมในแต่ละวันจะเริ่มเวลา 4:00 น. (เวลาตื่นนอน) และเริ่มทำกิจกรรมเสริมทักษะต่าง ๆ ตั้งแต่ 05:00-17:00 น. โดยประมาณ (รวมเวลารับประทานอาหาร เช้า กลางวัน เย็น และเวลาพัก) เวลา 19:00-20:00 น. จะเป็นการสะท้อนการเรียนรู้ หลังจากนั้นจึงเป็นเวลาส่วนตัวจนถึงเวลา 21:30 น. จึงเข้านอน

 • ในช่วงของการเรียนรู้ภายหลังจากผ่านการสร้างพื้นฐานและการบ่มเพาะ ตารางเวลาของนักศึกษาจะถูกกำหนดโดยกิจกรรมการเรียนรู้ ในแต่ละศูนย์ฯเป็นหลัก และมุ่งเน้นที่ผลสำเร็จของกิจกรรมที่รับผิดชอบ ตามแบบของผู้ประกอบการจริง

5. สถานที่เรียนคือที่ไหนบ้าง

 • ศูนย์บ่มเพาะและศูนย์การเรียนรู้ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

 • ศูนย์บ่มเพาะและศูนย์การเรียนรู้ ไร่ปันสุข จ.สระบุรี

 • ศูนย์การเรียนรู้ ไร่ภูตะวันออแกนิคฟาร์ม จ.อำนาจเจริญ

 • ศูนย์การเรียนรู้ ไร่ยโสธรออแกนิค จ.ยโสธร

 • ศูนย์การเรียนรู้ สวนนันประภา จ.พัทลุง

 • คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จ.สงขลา

 • ไร่ PFP อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา

 • นิคมสร้างตนเองจ.ลพบุรี และนิคมสร้างตนเองควนขนุน จ.พัทลุง

6. ตัวอย่างข้อตกลงร่วมกันระหว่างนักศึกษาและผู้ปกครอง กับ มูลนิธิ BCL ระหว่างที่เรียนเป็นอย่างไรบ้าง

 • นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสถาบันการศึกษา และของโครงการฯ หากฝ่าฝืนจะมีบทลงโทษขึ้นอยู่กับความผิด ตามกรณีหรือสถานการณ์

 • นักศึกษาและผู้ปกครองต้องรับทราบและยินยอมรับข้อตกลงการชำระเงินที่เป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของนักศึกษาระหว่างการเรียน คือ ค่าลงทะเบียน ค่าหน่วยกิต ค่าอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายส่วนตัว คืนให้กับมูลนิธิฯ ตามที่ใช้จริง เฉพาะในกรณีที่นักศึกษาลาออก หรือเรียนไม่ครบตามหลักสูตร โดยไม่มีเหตุอันสมควร (พิจารณาตามกรณี)

 • นักศึกษาจะต้องไม่กู้เงินจากแหล่งหรือสถาบันใด ๆ มาใช้เพื่อการศึกษา 

 • ไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ เมื่อนักศึกษาเรียนจบตามหลักสูตร

7. มีการปิดเทอม เหมือนหรือต่างกับการศึกษาในสถาบันการศึกษาทั่วไปอย่างไร

 • เนื่องจากการศึกษาในโครงการนี้ เป็นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง จึงต้องใช้เวลาการทำกิจกรรมการเกษตร เช่นเดียวกับผู้ประกอบการทางการเกษตร หรือเกษตรกร ที่ต้องดูแลพืชและสัตว์อย่างต่อเนื่อง โดยจะมีเวลาช่วงพักจากการทำงาน ตามลักษณะงาน  และไม่มีปิดภาคเรียน
  (ในทุกสัปดาห์จะมีวันพักผ่อน 1วัน และทุกวันจะมีช่วงเวลาพักผ่อน มีกิจกรรมนันทนาการ ตามแต่จะตกลงกัน)

 • นักศึกษาจะได้หมุนเวียน สลับกันลากลับภูมิลำเนา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

  • ปีแรก : ลากลับบ้านได้ 1 ครั้งต่อปี ครั้งละไม่เกิน 4-5 วัน ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการเดินทางในแต่ละพื้นที่ (นับวันพักอยู่บ้าน 2 คืน)

  • ปีที่ 2 ถึงปีที่ 4 : ลากลับบ้านได้ 2 ครั้งต่อปี ครั้งละไม่เกิน 4-5 วัน ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการเดินทางในแต่ละพื้นที่ (พักอยู่บ้านได้ 2 คืน)

bottom of page