top of page
Cover Web ยุวชนคนเกษตร (1).png

ศูนย์บ่มเพาะและศูนย์การเรียนรู้

1. ศูนย์บ่มเพาะและศูนย์การเรียนรู้ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

จังหวัด: กำแพงเพชร

2. ศูนย์บ่มเพาะและศูนย์การเรียนรู้ ไร่ปันสุข

จังหวัด: สระบุรี

พื้นที่: 150 ไร่

3. ศูนย์การเรียนรู้สวนนันประภา (ไร่ลุงนัน ชูเอียด)

จังหวัด: พัทลุง

พื้นที่: 30 ไร่

4. ศูนย์การเรียนรู้ ไร่ พี เอฟ พี 

จังหวัด: สงขลา

พื้นที่: 8 ไร่

5. ศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

จังหวัด: สงขลา

พื้นที่: 700 ไร่

6. ศูนย์บ่มเพาะและศูนย์การเรียนรู้ ไร่ภูตะวัน กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านหนองเม็ก

จังหวัด: อำนาจเจริญ

พื้นที่: 200 ไร่