ศูนย์บ่มเพาะและศูนย์การเรียนรู้

1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

จังหวัด: สกลนคร

พื้นที่: 1,500 ไร่

3. ศูนย์การเรียนรู้ กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านหนองเม็ก

จังหวัด: อำนาจเจริญ

พื้นที่: 200 ไร่

2. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

จังหวัด: กำแพงเพชร

4. ศูนย์การเรียนรู้ ไร่ลุงนัน ชูเอียด 

จังหวัด: พัทลุง

พื้นที่: 30 ไร่

5. ศูนย์การเรียนรู้ ไร่ปันสุข

จังหวัด: สระบุรี

พื้นที่: 150 ไร่

6. ศูนย์การเรียนรู้ ไร่ พี เอฟ พี 

จังหวัด: สงขลา

พื้นที่: 8 ไร่

7. ศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

จังหวัด: สงขลา

พื้นที่: 700 ไร่