top of page
Cover Web ยุวชนคนเกษตร (1).png

อาจารย์ที่ปรึกษา

ทีมยุทธศาสตร์
เพื่อการขับเคลื่อนโครงการ

นิกร_edited.jpg

รศ.ดร. นิกร  วัฒนพนม

ประธานผู้ก่อตั้ง

และ

ประธานกรรมการบริหาร

มูลนิธิ BCL

มาค_edited.jpg

คุณวิทวัส  วัฒนพนม

ผู้อำนวยการบริหาร

และ

พัฒนานักศึกษาของโครงการ

นฤทธิ์_edited.jpg

ดร. นฤทธิ์ คำธิศรี

ผู้อำนวยการหลักสูตร

และ

การพัฒนาโครงการ

สมบุญ_edited.jpg

นพ. สมบูรณ์ จิระวัฒนาสมกุล

ผู้อำนวยการบริหาร

และ

การแตกตัวเพื่อขยายผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาโครงการ

IMG_4197_edited.jpg

คุณ นัน
ชูเอียด

เจ้าของสวนนันประภา
เกษตรกรตัวอย่าง
และ
ประธานศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงบ้านในกอย
อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

IMG_4189_edited.jpg

คณธวัชชัย
เศรษฐจินดา

รองประธานกรรมการหอการค้าไทย

และ

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

IMG_3760_edited.jpg

คุณไพศาล
แจ่มจำรัส

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท บิ๊กแคทมาร์ท,

บริษัท ยโสธรออร์แกนิค

 

รองประธานหอการค้า

และ

รองประธานสภาอุตสาหกรรม

จังหวัดยโสธร

Picture4.png

คุณรุ่งวิทย์ 
เติมพิทยาเวช

กรรมการผู้จัดการ บริษัทโอลด์มูน จำกัด (ผู้ผลิตเครื่องจักร สำหรับผลิตจิวเวลรี่)

 

ประธานสภาอุตสหกรรม

จังหวัดนครปฐม

และ

กรรมการในหน่วยงานสำคัญหลายแห่ง

Picture3.png

ดร. พงศ์ศรันย์
พลศรีเลิศ

นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ

ประจำฯ สำนักงานวิจัย

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

และที่ปรึกษาด้านการพัฒนาธุรกิจให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนหลายแห่ง 

Picture6.png

คุณกิติศักดิ์  ปิยะพัฒนา

รองกรรมการผู้จัดการ

บริษัท แปซิฟิกแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด

และ

บริษัท อุตสหกรรมปลาป่นแปซิฟิค จำกัด

 

กรรมการ 

สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย

ประธานสมาคม

นายจ้างผู้ผลิตปลาป่น

จังหวัดสงขลา

916244_edited.jpg

คุณวัลวลี
ตันติกาญจน์

กรรมการผู้จัดการ

Naturalwing Health Spa and Resort

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

สมาพันธ์สปาแอนด์เวลเนสไทย

ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชน

และครอบครัว

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Picture8_edited.png

คุณเบญจลักษณ์
ลีละวัฒน์

อดีตกรรมการบริหาร

 

รองผู้อำนวยการบริหารและ

ผู้บริหารควบคุมงานรับรองคุณภาพ

โรงพยาบาลวัฒนแพทย์-ตรัง

 

ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชน

และครอบครัว

จังหวัดตรัง

Picture9.png

คุณเพราะ ดีงาม

เจ้าของสวนโชคลออ

(มะยงชิด มะปราง)

 

ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชน

และครอบครัว

จังหวัดพิจิตร

Picture10.png

คุณละออ  ดีงาม

เจ้าของสวนโชคลออ

(มะยงชิด มะปราง)

 

ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชน

และครอบครัว

จังหวัดพิจิตร

Dr Suparporn.jpeg

พ.ญ. สุภาพร
จิระวัฒนาสมกุล

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน

โรคผิวหนัง

 

Picture12.png

คุณจันทรรัตน์ สมบูรณ์ศิลป์

กรรมการผู้จัดการ

โรงแรมนวรัตน์เฮอริเทจ

 

กรรมการที่ปรึกษาหอการค้า

จังหวัดกำแพงเพชร

เลขาธิการสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ

จังหวัดกำแพงเพชร

อดีตประธานหอการค้า

จังหวัดกำแพงเพชร

อดีตประธานหอการค้า

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง2

IMG_8494.JPG

คุณสายฤดี  สุชาโต

ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด

บริษัท พี เอส แวกซ์ เทค จำกัด

 

เคยดำรงตำแหน่ง Executive

ในบอร์ด, ผู้บริหารฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ , ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และศูนย์การบริการงานบริหารงานบุคคลในภูมิภาคเอเชียและยุโรป

 

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

และบริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด

IMG_8489_edited.jpg

คุณตวงทิพย์
คลศรีชัย

อดีต ผู้บริหาร

บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)

สาขาสุรวงศ์

2 กัลยา.png

คุณกัลยา 
โตวรรธกวณิชย์

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส (Executive Director)

 

บริษัทสรีธร จำกัด

Pla_edited.jpg

ดร. ปาริชาต
มั่นสกุล

ผู้อำนวยการ

สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด

S__61284802_edited.jpg

ดร. ณชา
อนันต์โชติกุล

สถาบันวิจัยเศรษฐกิจ

ป๋วย อึ๊งภากรณ์

ธนาคารแห่งประเทศไทย

bottom of page